เข้าสู่ระบบ

กระบวนการดำเนินงานด้านรัฐสภา

กระบวนการดำเนินงานด้านรัฐสภา

            1.ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการจัดทำสรุปวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

1.1 รับวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร/การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา หรือ download จาก Website ของรัฐสภา http://www.parliament.go.th/parcy/meeting_index.php

1.2 รับมติคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันอังคารหลังจากที่ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว

1.3 วิเคราะห์ กลั่นกรองและสรุปวาระการประชุมสภาแทนราษฎร/การประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพิจารณาตามแนวทางของมติวิปรัฐบาล เพื่อเสนอหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ลงนามนำเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำที่เกี่ยวข้อง

                           1.4 วาระการประชุมแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

                           1.4.1 มีเรื่องที่วิปรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 

                           1.4.2 ไม่มีเรื่องที่วิปรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

1.5 กรณีมีเรื่องที่วิปรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา จะจัดทำหนังสือและ

ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรมต.ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร/ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพร้อมแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม ที่อาคารรัฐสภา ในวันประชุม ฯ

1.6 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสำหรับรมต.ตอบชี้แจงในที่ประชุมฯ

1.7 เตรียมพร้อม ณ หน่วยงานที่ตั้ง เพื่อประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประสานงานที่รัฐสภา กรณีรัฐมนตรีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร/ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

1.8 ควบคุม กำกับ ในการประสานขอสำเนาการบันทึกเทปที่รัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภา/ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1.9 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานรัฐสภาประจำปี

2.ขั้นตอนปฏิบัติการวิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นเรื่องเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

2.1 ลงทะเบียนรับเข้ากลุ่มงานประสานการเมือง

2.2 วิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นเรื่องเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

2.3 สรุปและจัดพิมพ์สรุปเรื่องเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการ

2.4 ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ

2.5 เสนอหัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมืองพิจารณานำเรียนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

2.6 เสนอหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีลงนามบันทึกสรุปเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง

2.7 ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองพิจารณาสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ

2.8 ลงทะเบียนข้อสั่งการที่ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองพิจารณาสั่งการแล้วและส่งต่อให้งานบริหารทั่วไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ (แนวทางการประสานด้านการเมือง)

 

 

 

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข