เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ตามมติที่ประชุม ปคร. กระทรวง ครั้งที่ 2/2556)

ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ตามมติที่ประชุม ปคร. กระทรวง ครั้งที่ 2/2556

 

1. หน่วยงาน / กรม จัดทำเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามแผนประจำปี/เดือน ของหน่วยงาน

2. เรื่องที่หน่วยงานเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำเนาให้สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ตรวจสอบเป็นการเบื้องต้น

3.หน่วยงานเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามระบบขั้นตอนการเสนอเรื่อง โดยต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหน่วยงาน/กรม (ปคร.กรม) ให้ความเห็นชอบ/ตรวจสอบ หรือ ปรับปรุง/แก้ไข

4.หน่วยงานเสนอเรื่องที่ผ่านการพิจารณา (จาก ปคร. กรม) เข้าที่ประชุมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพกระทรวง (ปคร.กระทรวง) ยกเว้นกรณีเรื่องเร่งด่วน สามารถเสนอเรื่องผ่าน (ปคร.กระทรวง) เพื่อพิจารณาโดยตรง

 

5. เรื่องที่ผ่านการพิจารณา (จาก ปคร. กระทรวง) นำเสนอผ่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานนั้นๆ

6. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) รับเรื่องที่หน่วยงานเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐมนตรี และสำเนาเรื่องเรียน (ปคร.กระทรวง) เพื่อทราบ

7. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเข้า ครม. พ.ศ. 2548)

8. กรณีมีการปรับแก้ไข สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเพื่อดำเนินการปรับแก้ไข

9. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)เสนอเรื่องผ่านตามระบบขั้นตอนโดยเสนอผ่านหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ไปยังเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เลขานุการฯ รมว.สธ. อาจขอความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำเสนอ รมว.สธ. เพื่อพิจารณาลงนามเสนอเรื่องต่อ ครม.

10. กรณี รมว.สธ. พิจารณาแล้ว มีบัญชาส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรีจะดำเนินการส่งต้นเรื่องคืนกลับไปยังหน่วยงาน/กรม เพื่อให้หน่วยงาน/กรม ประสานกับฝ่ายเลขานุการประชุมกระทรวง (สนย.) ติดต่อบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทรวงต่อไป ทั้งนี้ สร. ได้ดำเนินการสำเนาเรื่องแจ้งหใ สนย. ทราบเป็นการเบื้องต้น

11. กรณีเรื่องที่หน่วยงานเสนอเข้าที่ประชุมกระทรวง มติที่ประชุมเห็นชอบ (ปคร.กระทรวง) พิจารณาลงนามเสนอ รมว.สธ. เพื่อทราบ/พิจารณา ส่วนกรณีที่ประชุมกระทรวงมีมติให้ทบทวนเพิ่มเติม/แก้ไข/ปรับปรุง เนื้อหาเรื่องที่นำเสนอต่อ ครม. หน่วยงาน/กรมดำเนินการ แก้ไข/ปรับปรุง ตามมติที่ประชุม และดำเนินการนำเสนอ รมว.สธ. ผ่านเลขานุการฯ รมว.สธ. อีกครั้ง

12. หน่วยงานเสนอเรื่องผ่านสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) เพื่อนำเสนอเลขานุการฯ รมว.สธ. เพื่อนำเสนอ รมว.สธ. พิจารณาลงนามเสนอ ครม. ต่อไป

 

ข้อมูลโดย กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานรัฐมนตรี

(25 ก.ย. 56)

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข