เข้าสู่ระบบ

ผังกระบวนงาน ภาพรวมการเสนอเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

              ผังกระบวนงาน ภาพรวมการเสนอเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม: ผังกระบวนงาน ภาพรวมการเสนอเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทางการประสานงานในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

          เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเบื้องต้นหน่วยงานจะต้องพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ ก่อน ดังนี้

v ประเภทเรื่อง 

          ต้องเป็นเรื่องที่จัดอยู่ในประเภทเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีมี ๑๓ ประเภท ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการประสานงานในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

กระบวนการดำเนินงานด้านรัฐสภา

กระบวนการดำเนินงานด้านรัฐสภา

            1.ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการจัดทำสรุปวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

1.1 รับวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร/การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา หรือ download จาก Website ของรัฐสภา http://www.parliament.go.th/parcy/meeting_index.php

1.2 รับมติคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันอังคารหลังจากที่ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว

1.3 วิเคราะห์ กลั่นกรองและสรุปวาระการประชุมสภาแทนราษฎร/การประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพิจารณาตามแนวทางของมติวิปรัฐบาล เพื่อเสนอหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ลงนามนำเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการดำเนินงานด้านรัฐสภา

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข