พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

        หน่วยงานของรัฐและเอกชนต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อประชาชนใช้สิทธิ์ในการขอดูข้อมูลของราชการ จะทราบได้ว่า เอกสารใดเปิดเผยได้เอกสารใดเปิดเผยไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก